RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z siedzibą pod adresem ul. Zamkowa 22, 98 – 355 Działoszyn, reprezentowane przez Dyrektora RCRKiT.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można
  skontaktować się z  wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panem Wojciechem Tkaczyńskim, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113120 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e RODO :
  a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  c) realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, w tym uczestnictwa w zajęciach przez niego organizowanych,
  d) realizacji działań promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody poprzez filmy, fotografie, artykuły itp. w środkach masowego komunikowania, w tym strony internetowej i innych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie odpowiednie podmioty według właściwości
  postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
  Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
  prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. .
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia
  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

 

 

Skip to content