Statut RCRKiT

Załącznik

do Uchwały Nr 46 /VIII/11

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

 

Statut

Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją kultury.

 

§ 2

” Centrum” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami;

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 24);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami);

5) niniejszego statutu.

 

§ 3

Organizatorem „Centrum” jest Powiat Pajęczański. Bezpośredni nadzór nad działalnością „Centrum” sprawuje Zarząd Powiatu Pajęczańskiego.

 

§ 4

„Centrum” uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 5

Siedzibą Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki jest miasto Działoszyn, a terenem jego działania jest Powiat Pajęczański.

 

§ 6

„Centrum” prowadzi swoją działalność w obiekcie stanowiącym własność Organizatora położonym w Działoszynie przy ul. Zamkowej 22.

 

§ 7

Organizator zapewnia „Centrum” warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

 

§ 8

1. „Centrum” używa pieczęci podłużnej o treści: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki Z/S w Działoszynie ul. Zamkowa 22.

2. Wewnętrzna komórka organizacyjna „Centrum” używa pieczęci podłużnej o treści Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki Muzeum Regionalne z/s w Działoszynie ul. Zamkowa 22.

 

 

Rozdział II

Cele i zakres działania

 

§ 9

1. Podstawowym zadaniem „Centrum” jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w zakresie kultury, muzealnictwa i turystyki oraz wspieranie społecznych form działania w tych dziedzinach poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. inicjowanie i stworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 4. promowanie i nadzorowanie imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze masowym na podstawie umów zlecenia lub o dzieło („Centrum” może być zleceniodawcą i zleceniobiorcą).

2. Zadania „Centrum” obejmują ponadto:

 1. rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego;
 3. stworzenie warunków do rozwoju osobowości człowieka, do jego duchowego wzrostu;
 4. inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym;
 5. opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem działania innych organizacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych;
 6. realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych;
 7. organizowanie różnorodnych konkursów;
 8. kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego;
 9. kształtowanie nawyków korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej i regionalnej;
 10. upowszechnianie tożsamości regionalnej oraz walorów kulturowych i turystycznych regionu;
 11. popularyzowanie sportu i aktywnego wypoczynku;
 12. prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
 13. organizowanie powiatowych imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
 14. tworzenie produktu turystycznego w oparciu o dostępne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe;
 15. gromadzenie materiałów informacyjnych o walorach przyrodniczo – turystycznych powiatu pajęczańskiego.

 

§ 10

„Centrum” realizuje zadania z zakresu muzealnictwa przy pomocy wyodrębnionej wewnętrznie komórki organizacyjnej – Muzeum Regionalnego.

 

§ 11

Do zakresu działania Muzeum regionalnego należy w szczególności:

 1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 2. gromadzenie, opracowanie, konserwowanie i eksponowanie muzealiów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii i fotografii oraz prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach;
 3. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej;
 5. katalogowanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. sprawowanie opieki nad zabytkami i ochrona dóbr w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
 8. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo.

 

§ 12

Podstawowe zadania „Centrum” obejmują ponadto:

 1. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno- naukowych, odczytów edukacyjnych, imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjnosportowym i turystycznym itp.;
 2. prowadzenie działalności promocyjnej powiatu, w szczególności dotyczącej oferty kulturowej i turystycznej;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej;
 4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i opracowanie dokumentacji wydarzeń kulturalnych;
 5. upowszechnianie tożsamości regionalnej i dziedzictwa kulturowego;
 6. „Centrum” może prowadzić działalność instruktażowo- metodyczną dla pracowników instytucji kultury.

 

§ 13

„Centrum” realizując swoje cele statutowe może współpracować na obszarze swojego działania z jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 14

1. „Centrum” kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Pajęczańskiego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor” Centrum”;

4. Dyrektor” Centrum” wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w ” Centrum” pracowników;

5. Organem doradczym „Centrum” jest Powiatowa Rada Kultury w skład której wchodzą osoby desygnowane przez Wójtów i Burmistrzów;

6. Powiatowa Rada Kultury działa na podstawie regulaminu określającego cele i zakres działania, zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Pajęczańskiego.

 

§ 15

1. „Centrum” jest Zarządcą Instytucji Kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej.

2. Szczegółowe zasady zarządzania określi umowa zawarta pomiędzy „Centrum”, a Organizatorem.

 

§ 16

W” Centrum” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz usług. W razie potrzeby w „Centrum” mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością „Centrum”.

 

§ 17

1. Szczegółową organizację Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 18

1. „Centrum” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. „Centrum” prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. z 2002r. , Nr 76, poz. 694).

3. Podstawą gospodarki „Centrum” jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

§ 19

1. „Centrum” otrzymuje dotację Organizatora oraz jest finansowane Z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i środków uzyskiwanych z innych źródeł.

2. Centrum” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych.

3. „Centrum” może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa oraz przeznaczać je na cele statutowe.

4. „Centrum” może uzyskiwać środki finansowe z wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 20

Statut Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki nadaje Organizator.

 

§ 21

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 22

Przekształcania lub likwidacji Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki może dokonać Organizator.

 

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 24

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dodaj komentarz

Skip to content