Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na fanpage’u (profilu)
Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie prowadzonym w ramach serwisu Facebook

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach fanpage dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/RCRKiT/  prowadzonego w serwisie Facebook jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z siedzibą przy ul. Zamkowej 22, 98 – 355 Działoszyn,
  reprezentowane przez Dyrektora RCRKiT (zwana dalej RCRKiT) wspólnie ze spółką
  Facebook Ireland (FB), Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal
  Harbour, Dublin 2 Ireland. Zasady przetwarzania danych przez drugiego
  współadministratora są dostępne na stronie:https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można
  skontaktować się z  wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panem Wojciechem Tkaczyńskim, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113120 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez RCRKiT jest wykonanie zadania
  realizowanego w interesie publicznym zgodnie z ustawą o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto podstawą przetwarzania danych
  osobowych społeczności fanpage’a jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez
  kliknięcie „Lubię to” „Obserwuj” lub „Udostępnij” kiedy jesteś zalogowany do
  Facebook’a.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc oraz  publikacja za jego pośrednictwem materiałów i informacji wynikających
  z działalności RCRKiT, informowanie o organizacji pracy, organizowanych wydarzeniach kulturalnych, konkursach, promocja RCRKiT oraz dodawania komentarzy do postów.
  Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców by skutecznie informować
  o sposobie prowadzenia naszej działalności, promocji wydarzeń oraz budowaniu
  i utrzymywaniu społeczności z nami związanej.
 5. W związku z korzystaniem z fanpage’a przetwarzane są następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko użytkownika;
 • zdjęcie profilowe – awatar;
 • inne dane opublikowane przez Państwa na naszym fanpage’u, zwłaszcza zawarte
  w komentarzach pod naszymi postami lub w wysyłanych do nas wiadomościach;
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za
  pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do
  niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który
  zostaje pobrany i przetworzony w chwili aktywowania fanpage’a;
 • inne dane, o których FB informuje w swojej polityce prywatności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 1. Na naszym fanpage’u przetwarzane są dane osobowe następujących kategorii osób
  fizycznych: osób, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez RCRKiT, osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”,
  Obserwuj” lub „Udostępnij”, oraz osób, które opublikowały swój komentarz pod
  którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające wyrażenie zgody na stałe przypisanie użytkownika do fanpage’a. Podanie danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej
aktywności na fanpage’u poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane w związku z wizytą na naszym fanpage’u obejmują: prawo dostępu do swoich danych, prawo do bycia zapomnianym, ich
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy
  dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
  W przypadku kiedy uznają Państwo, iż przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim jak podmiot, który
  zajmuje się utrzymaniem i techniczną obsługą strony, podmiot kontrolujący liczbę
  odwiedzających portal społecznościowy Facebook. Ponadto odbiorcą może być każdy, kto zapozna się z fotorelacją z wydarzenia lub zapisem filmowym a także organy państwowe uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione uczestnikom i organizatorom wydarzenia przedstawianego na fanpage’u.
 2. Facebook Ireland może przekazać dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jako administrator fanpage nie mamy wpływu na to w jaki sposób i komu
  Facebook przekazuje Państwa dane osobowe.  Informacje dotyczące przekazywania przez Facebook danych do państw trzecich są dostępne pod adresem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Okres przetwarzania danych.

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z celami
i podstawami ich przetwarzania.

2) Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań promocyjnych, będą przetwarzane przez czas niezbędny do tego by zapewnić skuteczną komunikację z osobami
odwiedzającymi nasz fanpage, ale nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych i uznania przez nas, że sprzeciw jest
zasadny.

3) Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem

4)  Dane przetwarzane w związku z posiadaniem konta na portalu społecznościowym
Facebook, będą przetwarzane przez okres posiadania konta na tym portalu.

 1. Linki do innych stron internetowych.

1) W postach zamieszczonych na fanpage’u  mogą pojawiać się okresowo linki
(np. reklamowe) do innych stron internetowych.

2) Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a.

3) Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

4) RCRKiT nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 1. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych
  1) Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożyliśmy dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w RCRKiT, jak również nadajemy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim do tego uprawnionym.

2) Fanpage https://www.facebook.com/RCRKiT/ obsługuje bezpieczny protokół https.

 1. Postanowienia końcowe

1) Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w oparciu o profilowanie.

2) Niezależnie od zapoznania się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych na naszym fanpage’u (profilu) prowadzonym w ramach serwisu Facebook, każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności strony Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3) Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje
całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie
stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.

4) We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

Skip to content